shoesonline.co.il

1. כללי
1.1. שוז אונליין (https://shoesonline.co.il/) היא זירת קניות אינטרנטית לנעליים, המאפשרת לרכוש מגוון מותגי נעליים מוכרים ואהובים בקלות ובנוחות, ללא תלות בשעות פתיחה וללא הצורך לצאת מהבית (להלן: "האתר"), בבעלות חברת סיפקו אונליין בע"מ (להלן: "החברה").
1.2. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לצורכי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים, כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך.
1.3. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב. כל העושה שימוש באתר ו/או כל הזמנה ו/או רכישה וכל פעולה אחרת באמצעות האתר ו/או דרכו, נחשב כמי שקרא את התקנון, ושימוש כאמור מהווה הסכמתו להוראות התקנון ולתנאים החלים מכוחו, לרבות ביחס לאופן האיסוף, השימוש והעברת המידע של החברה המפורטים במדיניות הפרטיות בתקנון זה, וכן הסכמתו לכך שלא תיהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה, בקשר לתקנון זה לרבות תנאיו והוראותיו.
1.4. לחברה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות התקנון, כולן או מקצתן, מעת לעת וללא צורך במתן הודעה מראש או כל התראה על כך. כל עדכון בהוראות תקנון זה יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה ובין מידע המוצג באתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול כפי שתראה לנכון ובכפוף למגבלות ולהוראות כל דין.
1.5. הוראות אלו, יחולו על כל משתמש באתר בין אם רכש מוצרים דרך האתר ובין אם לאו, בין אם הינו משתמש רשום ובין אם לאו (להלן: "לקוח"). הלקוח מצהיר כי הינו בגיר, בעל כשרות משפטית ובעל סמכות על-פי דין לביצוע כל הפעולות שיעשו על ידו באמצעות האתר. ככל שהלקוח עושה שימוש באתר ו/או בשירותים מטעמו של אחר, לרבות תאגיד, הוא מצהיר כי יש בידו את כל האישורים הנדרשים לשם כך וכי כל הפעולות וההחלטות הנדרשות לשם כך התקבלו כדין.
1.6. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר, כולו או מקצתו, לרבות כל שינוי במבנה האתר, מראהו, עיצובו וכן היקפם וזמינותם של השירותים, בכל עת וללא הודעה מראש.
1.7. לשאלות ובירורים ניתן לפנות ישירות לנציגי השירות בדוא"ל service@shoesonline.co.il או ישירות בטלפון (במהלך שעות הפעילות המפורסמות באתר).

2. הרשמה ורכישה
2.1 בהתחברות עם חשבון Facebook או Goggle אנו אוספים את נתוני הפרופיל הציבוריים שלך, וזאת לאחר הסכמתך שאתה מעניק לפני תחילת ההתחברות. נתונים אלה כוללים את שמך הפרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל, קישור לפרופיל המדיה החברתית שלך, מזהה ייחודי, קישור לאווטאר של הפרופיל החברתי. נתונים אלה משמשים ליצירת פרופיל המשתמש שלך באתר שלנו. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת על ידי שליחת הודעה לשירות הלקוחות.
נתונים אלו אינם משותפים לאף גורם אחר.
2.2 על מנת לרכוש מוצרים דרך האתר יש להירשם באופן חד פעמי באמצעות טופס רישום בקישור להלן: https://shoesonline.co.il/my-account/ ולבחור שם משתמש וסיסמא אשר ישמשו אותך במסגרת רכישותיך באתר. במסגרת הרישום וביצוע ההזמנה, יש להזין פרטים מדויקים כגון, שם, כתובת, כתובת למשלוח, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי או חשבון פייפאלPaypal – (להלן: "פייפאל"). חובה לדייק בפרטים על מנת להימנע משיבושים ו/או תקלות באספקת המוצרים ובמתן שירות יעיל. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוק העונשין, התשל"ז–1977, והעושה כן צפוי לעונשים על פי החוק.
2.3 בתום מסירת הפרטים וקבלת ההזמנה האתר יערוך בדיקה של המידע שנמסר ע"י הלקוח, בכלל זה, יבדוק את פרטי כרטיס האשראי ו/או חשבון הפייפאל, ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי ו/או פייפאל תאושר ההזמנה. יובהר כי הזמנה שבוצעה באתר ביום שאינו מוגדר כיום עסקים (כפי הגדרתו בעמוד מדיניות משלוחים והחזרות באתר) תטופל ביום העסקים הקרוב שלאחריו.
2.4 מיד לאחר אישור תוקפו של אמצעי התשלום כאמור בסעיף ‎2.2 ההזמנה תאושר ותישלח ללקוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני על כך שהעסקה אושרה. מועד ביצוע ההזמנה הינו המועד בו התקבל אישור מחברת האשראי ולאחריו נרשמה ההזמנה במחשבי החברה.
2.5 משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל כחלק מאישור ההזמנה אינו אלא פעולה לעידכון הלקוח ואינה תחייב את החברה ו/או האתר בשום צורה. למען הסר ספק, רישום הפעולה במחשבי האתר מהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולה.
2.6 מובהר, כי אישור ההזמנה כפוף לכך שהמוצר קיים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה ו/או במועד ביצוע המשלוח. יחד עם זאת, במקרה בו לא תנתן הודעה על אי הימצאותו של המוצר במלאי במועד ההזמנה, ללקוח לא תיהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ולחברה שמורה הזכות להודיע על היעדר המוצר במלאי וביטול ההזמנה, לאחר שתבצע בדיקה במלאי שברשותה ו/או ברשות ספקיה ותוך 3 ימים מיום אישור ההזמנה. במקרה של ביטול הזמנה בעקבות אי קיומו של המוצר במלאי, האתר ישיב ללקוח את מלוא התשלום שכבר שולם בגין המוצר, ע"י זיכוי חשבון כרטיס האשראי ו/או זיכוי חשבון פייפאל של הלקוח באמצעותם הלקוח ביצע את ההזמנה.
2.7 ביטול הזמנה יעשה בכפוף להוראות תקנון זה.

3. אספקת מוצר ומשלוח
3.1 ככל שידרשו דמי משלוח, אלו ישולמו במסגרת ביצוע ההזמנה עם התשלום בגין המוצר בהתאם לאופן השילוח ולאור לבחירת הלקוח את דרך השילוח.
3.2 אספקת המוצרים תתבצע במקרה בו שולמו בגין המוצר ובגין דמי משלוח תמורה מלאה בלבד, לכתובת הלקוח (כפי שהוזנה על ידו) תוך המועד שנקבע לכך בעמוד המוצר, ובהתאם לאופן המשלוח לאור בחירת הלקוח, כפי כשהופיע בעמוד ההזמנה.
3.3 אספקת המוצרים תיעשה בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המפורסמת באתר ואשר כפופה לשינויים מעת לעת.
3.4 הלקוח מבין ומסכים כי הזמנת המוצרים עלולה להיות מוגבלת לאזורים ולאפשרויות בהתאם לאמור בעמוד מדיניות המשלוחים וההחזרות באתר.
3.5 מועדי האספקה המפורטים לעיל הינם בכפוף להימצאותם של המוצרים שהוזמנו במלאי.
3.6 במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שהלקוח רכש באתר לא היה מצוי במלאי רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי מכל סיבה שהיא, החברה תיצור קשר עם הלקוח על מנת להעביר לו הודעה מתאימה. החברה תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוח יקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה בהתאם. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, תבוטל הזמנתו והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי / חשבון הפייפאל או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
3.7 החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצר אשר נגרמו ע"י צדדים שלישיים לרבות ע"י חברות שילוח.

4. ביטול הזמנה והחזרות
ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף ‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

5. אחריות בגין מוצרים
5.1. החברה מאפשרת ללקוח לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים של מיטב המותגים המובילים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עם זאת החברה אינה היצרן של המוצר עצמו שיש בדעת הלקוח לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על תקינותם של המוצרים המוצעים והמסופקים באתר, לרבות לאחריות בגינם ו/או תיקונם, ולמעט כקבוע על פי דין האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים נמסרו לחברה ע"י הספקים ו/או היצרנים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים ו/או היצרנים.
5.2. עם זאת, יובהר כי החברה עושה מאמצים לשתף פעולה עם יצרנים ו/או ספקים אמינים ובעלי מוניטין. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל, תפעל החברה במאמצים סבירים ומקובלים אל מול היצרנים ו/או הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח.

5.2.1. חלק ממוצרי המותגים הנמכרים באתר מיובאים לישראל במסגרת יבוא מקביל לרבות המותגים הבאים: ניו-באלאנס, קולומביה, נייקי, אדידס, פומה, 4F, סקריד, דה נורת פייס, סלומון, הרשל, פלדיום, ריבוק, אסיקס, מרל, בירקנשטוק, לוויס׳, קונברס, ואנס, קמפר, קלווין קליין, צמפיון, קאטר פילר, דיזל, ד״ר מרטינס, קראפט, און, פילה, גאנט, לה קוסט, מליסה, נפאפירי, סופר דריי ועוד.
5.3. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
5.4. אין באמור באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת מוצר או לביצוע פעולות כלשהן. אין בהצגת המוצרים משום המלצה או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיוצא באלה.
5.5. בכפוף לכל דין, האחריות לבדיקת טיבם, תכונותיהם, מחיריהם והתאמתם של המוצרים לצרכי הלקוח חלה על הלקוחות בלבד, ולפיכך ממליצה החברה ללקוחות להפעיל את שיקול דעתם ולבצע את כל ההערכות, הבדיקות וההשוואות הנדרשות לפני רכישת המוצרים באתר. הלקוח מצהיר בזאת ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
5.6. מבלי לגרוע מהאמור בהוראות הרלוונטיות של תקנון זה, החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לחברה ו/או ספקיה, ינקטו החברה ו/או ספקיה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה. בכפוף להוראות הרלוונטיות בתקנון זה, במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, ו/או בהתאם לאמור ובכפוף להוראות הרלוונטיות של תקנון זה.
5.7. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח, לרבות בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת המוצר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

6. אחריות כללית בגין פעילות האתר
6.1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ללא אחריות מכל סוג שהוא בכפוף לכל דין והשימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחילופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לאי דיוקים ו/או טעויות שנפלו ביחס לתכנים המופיעים באתר ו/או לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה באמצעות השימוש באתר או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר (בין אם פורסם על ידי החברה או צדדים שלישיים).
6.2. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האתר, תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו, לרבות זמינות התכנים באתר, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה.
6.3. הלקוח מתחייב בזאת לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק אשר יגרם לה כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידו, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד הלקוח בניגוד להוראות תקנון זה, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של הלקוח.
6.4. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלגלוש באתר ו/או לבצע רכישה של מוצרים ו/או כל פעולה אחרת בקשר לאתר.
6.5. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי מי מלקוחות האתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
6.6. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
6.7. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

7. הודעה והסרה
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת: service@shoesonline.co.il ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.

8. שימוש באתר ותנאים נוספים
8.1. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, וכן גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם.
8.2. החברה מעניקה בזאת ללקוח רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתקנון זה; והכל בכפוף ליתר הוראות התקנון. מלבד האמור לעיל, החברה לא מעניקה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר וכל תוכן בו.
8.3. הנך מתחייב כי בעת השימוש באתר ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) שימוש באתר באופן המשנה את עיצוב האתר או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה; (ד) שימוש באתר לצרכים מסחריים שלא למטרת שירותי החברה; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום, בכל דרך שהיא, של תכנים המופיעים באתר, לרבות באמצעות הצגתו בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר; (ז) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו- (ח) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים.
8.4. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
8.5. מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לחברה לפי כל דין, החברה תהא רשאית לחסום את השימוש של לקוח באתר, או בכל חלק ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגבי תקינותם, אופיים, טיבם או התאמתם של המוצרים ע"י החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף כל תוכן ומלל לגבי מוצרים המוצגים באתר וזאת באופן, בצורה, בהיקף ובמיקום הנתון לשיקולה (לרבות בכל עמוד ואזור באתר) ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין תוכן ומלל כאמור.

9. מדיניות פרטיות
9.1. במסגרת הרישום לאתר אתה עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיך, כמפורט בסעיף 2 לעיל, לרבות שם משתמש וסיסמא, שם מלא, כתובת פיזית ודוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי או חשבון פייפאפל וכן פרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. אתה מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך החופשי ובהסכמתך המדעת.
9.2. לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, החברה תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.
9.3. ללקוח ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. ברישומו לאתר ושימוש בו הלקוח מאשר לחברה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת החברה.
9.4. השימוש במידע כאמור ייעשה על-פי תקנון זה, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו ולספק לך את רכישותיך; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות הלקוחות וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) כדי להפיק מהמידע שמסרת לחברה ושנאסף אודותיך ממקורות אחרים סוגי מידע נוספים ואפיונים אודותיך, לרבות ביחס לתחומי העניין שלך, לאישיותך, להעדפותיך ונתונים נוספים כאמור; (ה) לצורך שליחתם של תכנים שונים לרבות הצעות מסחריות מטעם החברה, לקוחותיה או שותפיה העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל תכנים והודעות כאמור; (ו) כדי להתאים מודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר ובאתרים אחרים ברחבי הרשת לתחומי העניין שלך ומאפייני הגלישה שלך ברשת; ו- (ז) לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.
9.5. ייתכן כי המידע בדבר אופן אספקת המוצר וכן כל מידע אחר הנדרש לחברה לקיום מטרות תקנון זה יועבר לצדדים שלישיים על מנת לאפשר את אספקת המוצר בהתאם לפרטים שמסרת במועד הרישום לאתר ו/או ביצוע הרכישה. החברה עושה מאמצים לשתף פעולה עם צדדים שלישיים אמינים ובעלי מוניטין ועושה מאמצים סבירים מצידה בכדי למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי החברה, ואולם החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י צד שלישי כאמור במידע שהועבר לו.
9.6. מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, לרבות במקרים בהם: (א) יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה; (ב) במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; ו- (ג) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי. בנוסף, בכפוף להסדרי סודיות מקובלים, תהיה החברה רשאית להעביר את המידע שנאסף אודותיך, כחלק ממאגרי המידע של החברה, לרוכשים ולרוכשים פוטנציאליים של כל או כל חלק מפעילותה, נכסיה או מניותיה, לרבות עסקת מיזוג של החברה עם חברה אחרת, וכן במסגרת משא ומתן ובדיקות נאותות בקשר עם עסקאות כאמור. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
9.7. ככל שמידע אודותיך יועבר לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, מובהר שצדדים שלישיים אלו עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. לכן, אתה מאשר באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.
9.8. הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, או עד שהחברה תקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. אתה זכאי לבקש לעיין במידע שהחברה אוספת עליך וכן לבקש לתקנו ככל שמידע זה אינו נכון, שלם או מדויק. בקשות לעיון במידע ולתיקונו ניתן לשלוח בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת: service@shoesonline.co.il.
9.9. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מאובטח ועל פי אמות מידה מקובלות. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. יובהר בזאת למען הסר כל ספק כי על אף האמצעים בהם נוקטת החברה והמשאבים אותה היא מקדישה לנושא אין באפשרות החברה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.
9.10. לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני .
9.11. החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות אלו, תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני שתקבל מהחברה.
9.12. לתשומת ליבך: לחברה אין אפשרות או יכולת לדעת האם הינך עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני המשותפת גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני, הינך מאשר ומתחייב בפני החברה כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל וכי הסכמתך כאמור מהווה הסכמה גם מצידם לקבלת הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני מהאתר.
9.13. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
9.14. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ( – “Cookies”קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה ו/או שרתים המוחזקים ו/או השמורים על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) או בכל טכנולוגיה מקובלת אחרת למטרת אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך, זאת על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את הגדרות תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
9.15. האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על-ידי החברה או על-ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאים של תקנון זה.

10. שינוי התנאים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של התקנון יחול על הלקוח החל ממועד השינוי. על הלקוח מוטלת האחריות לבדוק את נוסחו העדכני של התקנון לפני כל שימוש באתר, לרבות ההפניות לעמודים נוספים באתר המציגים את השינוי ו/או המהווים מידע משלים ו/או מתקן להוראות תקנון זה (כגון, עמוד מדיניות משלוחים והחזרות).

11. מועדון לקוחות

11.1 נקודות המועדון הינם בבעלות החברה והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקות, לאפס את נקודות המועדון שלא מומשו ע״י הלקוח.

11.2 נקודות מועדון שניתנו כמחווה שירותית יתאפסו לאחר 120 יום במידה ולא בוצע בהם שימוש.

12. שונות
12.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו.
12.2. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר הוראות התקנון יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
12.3. החברה רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התקנון בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת הלקוח.
12.4. לא יראו עיכוב או הימנעות מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי התקנון כויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי החברה בכתב.