1. כללי
  1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל  SHOESONLINE PRIME. של סיפקו אונליין בע"מ (להלן: "החברה").
  2. SHOESONLINE PRIME כולל את המותגים והמוצרים המופיעים באתר, וכן כל מותג אחר שיתווסף או יוסר מהאתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה, מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. הטבת רכישה מזכה
  1. רכישה באתר תיחשב כרכישה מזכה בצבירת כסף לפי שיקול דעתה הבלעדי  של החברה.
  2. סכום הנקודות יחושב ע"פ שיקולי החברה בלבד.
 3. שימוש ב SHOESONLINE PRIME
   1. מובהר כי, כל אדם רשאי להצטרף פעם אחת ל SHOESONLINE PRIME, ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר במאגר המידע מופיע כחבר  SHOESONLINE PRIME קיים.
 1. תשלום עבור השימוש
  1. השימוש ב SHOESONLINE PRIME הינה ליחידים, וללא תשלום.
  2. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את גובה דמי ההצטרפות להגדילם ו/או להקטינם ו/או לבטלם, ו/או לגבות דמי חידוש – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. יובהר בזאת כי לקוח אשר הצטרף ל SHOESONLINE PRIME ושילם את דמי ההצטרפות ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו ו/או בוטלו לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החבר שכבר שילם. (החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה)
  3. משתמש המעוניין לבטל את השימוש ב SHOESONLINE PRIME יפנה לצורך כך במיילservice@shoesonline.co.il לשירות לקוחות.
  1. דרכי הצטרפות למימוש
   1. ניתן להצטרף למימוש SHOESONLINE PRIME בכל קנייה באתר.
   2. השימוש ב SHOESONLINE PRIME מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה למילוי פרטים אישיים.
 1. צבירה ומימוש של הטבות
  1. צבירת נקודות ב SHOESONLINE PRIME תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.
  2. צבירת נקודות מוגבלת בסכום מקסימלי של עד 50 ש"ח בעסקה אחת.
  3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את שיעור נקודות הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין.
  4. השימוש ב SHOESONLINE PRIME תקנה למשתמשיה זכות ליהנות מהטבות על ידי החברה.
  5. במידה והמשתמש ניצל יותר נקודות מהמגיע לו לרבות תקלה או שיבוש במערכת, רשאית החברה לדרוש מהמשתמש החזר כספי בערך של 1 ₪עבור כל נקודת זכות שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
  6. לא ניתן לממש נקודות באותה עסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.
  7. לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות בדיעבד.
  8. במידה ומשתמש SHOESONLINE PRIME יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו/ינוכו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו.
  9. מימוש נקודות יתאפשר במשך שלושה חודשים בלבד (3 חודשים) מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת לנקודות החדשות שנצברו באותה הזמנה. משתמש שלא יבצע רכישה מזכה במשך שלושה חודשים מיום הרכישה האחרונה תימחק יתרת נקודות שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, והחברה לא תהא מחויבת להודיע למשתמש מראש על המחיקה כאמור, ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.
  10. מובהר בזאת כי נקודות הנצברות בהזמנה תקפות למשך 3 חודשים ו/או 90 ימים, לאחר מועד זה יתרת הנקודות תתאפס ע"י החברה ונקודות שלא מומשו ימחקו ולא יהיה ניתן לממשם / להשיבם .
  11. במקרה של צבירת הטבות או כסף במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה החברה רשאית לקזז מחשבון המשתמש את הכסף והטבות האמורות.
  12. ביטול עסקה שנעשתה באמצעות כסף ההטבות ו/או כרטיס אשראי תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-1010.
  13. המשתמש יהיה זכאי לעיין ביתרת הטבות שצבר ב'חשבון שלי, או בעמוד צ׳קאאוט בכל פעם שהמשתמש יהיה מחובר.
 1. מאגרי מידע ודיוור
  1. בהצטרפותו ל SHOESONLINE PRIME מסכים המשתמש להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע ל SHOESONLINE PRIME של האתר.
 2. משתמשי ה SHOESONLINE PRIME ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר באמצעות  הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, אפליקציה, וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות, בכפוף לכל דין.
 1. הנחיות בנוגע להטבות, קופונים ומבצעים
  1. השימוש ב SHOESONLINE PRIME מזכה בהטבות ו/או בקופונים ו/או במבצעים שונים, לפי שיקול דעתה של החברה.
  2. החברה רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. ה SHOESONLINE PRIME שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת.
 1. שונות
  1. עם ההצטרפות ל SHOESONLINE PRIME מקבל המשתמש על עצמו את תקנון ה SHOESONLINE PRIME המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות ל SHOESONLINE PRIME וכל משתמש נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.
  2. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  3. החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם ה SHOESONLINE PRIME, סמלי ה SHOESONLINE PRIME וכיוצ"ב בכל עת.
  4. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.