1. הקדמה:
הסכם זה (להלן: התנאים הכללים) מהווה את ההסכמות בינך (להלן: המוכר) לבין חברת סיפקו אונליין ח.פ. 515064129 (להלן: החברה) שמקום מושבה הוא ברחוב חלמיש 14, קיסריה, המפעילה את אתר שוז אונליין (להלן: האתר).
שימושך באתר, ובפרט – כניסתך לאזור המוגדר כ"איזור הספקים" באתר (להלן: אזור הספקים)מהווים הסכמה לתנאים אלו, ולכל מסמך אחר שהסכם זה מפנה אליו.
החברה תהייה זכאית לשנות ו/או לתקן את התנאים שיפורט להלן, ותמסור על כך הודעה מתאימה באמצעות הודעה באזור האישי של המוכר באתר ו/או במייל ו/או בכל אמצעי התקשרות שסיפק המוכר לחברה, וזאת על פי בחירתה.
על אף האמור, המוכר מצהיר כי ידוע לו כי האחריות לבדוק עדכונים, שינויים ו/או כל סוגייה אחרת חלה עליו בלבד.
בנוסף לתנאים הכללים, רשאית החברה להתקשר עם המוכר בהסכם אישי עם כל מוכר (להלן: ההסכם האישי), ולמען הסר ספק יובהר כי התנאים הכללים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם האישי, ואין בהסכם האישי כדי לגרוע ו/או לוותר על כל תנאי מהתנאים הכללים.
כמו כן, המוכר מאשר ומסכים כי הוא קרא את הוראות התקנון אשר מפורסם באתר (להלן: תקנון הלקוח) ואשר קובע, בין היתר, את ההוראות החלות ביחסים שבין החברה לבין לקוח שנרשם לאתר ועושה בו שימוש (להלן: הלקוח) וידוע לו כי הוראות תקנון הלקוח חלות עליו והוא מתחייב לבצע את התחייבויות החברה בהתאם לתקנון הלקוח.

קישור לתקנון הלקוח: לינק

במקרה של סתירה בין התנאים הכללים לבין ההסכם האישי, תגבור הוראת ההסכם האישי, ובכל מקרה תגברנה הוראות תקנון הלקוח.
2. תקופת ההסכם וסיומו:
2.1. טרם כניסת המוכר לאזור הספקים, ייחתם בינו לבין החברה ההסכם האישי, ולאחריו יקבל שם משתמש וסיסמה לאזור האישי שלו באזור הספקים (להלן: האזור האישי). בכניסתו הראשונה יופיעו התנאים הכללים, ויידרש לאשר כי קרא את התנאים הכללים וכי הוא מסכים להם. עם אישור המוכר את התנאים הכלליים והסכמתו להם, וכי הם מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם האישי, תתחיל ההתקשרות בינך לבין החברה (להלן: מועד תחילת ההתקשרות).
2.2. מבלי לפגוע בהוראות ביטול ההסכם להלן, יובהר כי בכל שלב עד למועד תחילת ההתקשרות, לחברה שיקול דעת בלעדי להמשיך את ההתקשרות עם המוכר, להשהות אותה ו/או לבטל אותה, מכל סיבה שהיא והחברה לא תהייה חייבת לספק את סיבת הביטול ו/או ההשהיה למוכר.
2.3. כמו כן, ומבלי לפגוע בזכויות מי מהצדדים לבטל את ההסכם, כפי שיפורט בהמשך, התנאים שיפורטו להלן תעמודנה בתוקף.
2.4. החברה תהייה רשאית לבטל ו/או להתלות את ההסכם בין הצדדים, ללא התראה מוקדמת, באמצעות הודעה בכתב, באחד המקרים שיפורטו להלן:
2.4.1. המוכר מפר את ההסכם בהפרה יסודית, ואם ההפרה ניתנת לריפוי, המוכר לא ריפא את ההפרה תוך 14 ימים מיום מתן הודעה בכתב אודות ההפרה;
2.4.2. נגד המוכר הוגשה בקשה לכינוס נכסים ו/או פש"ר ו/או פירוק ו/או התראה ולא בוטלה תוך 30 יום ו/או במקרה שניתנו צווים כנ"ל נגד המוכר ולא הוסרו תוך 30 יום מיום הטלתם.
2.4.3. על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, השתנתה כשירותו של המוכר ו/או התאמתו לפרסם באתר ו/או לקבל שירותים מהחברה.
2.4.4. במקרה בו הפר המוכר הסכם זה הפרה יסודית ו/או לא תיקן כל הפרה אחרת בתום המועד שהחברה הקציבה לו לשם כך או בתום המועד הקבוע בתנאים הכללים.
2.5. יובהר כי גם בכל מקרה של סיום ההסכם בין הצדדים ו/או השהייתו, תחולנה ההוראות המפורטות להלן:
2.5.1. המוכר ישלם לחברה את כל הכספים המגיעים לה נכון ליום סיום ההסכם ו/או השהייתו, גם אם הכספים המגיעים למוכר ישולמו לו לאחר מועד הסיום ההסכם והשהייתו;
2.5.2. לא יהיה בביטול ההסכם או בסיומו כדי לגרוע או לצמצם את מזכויות הצדדים ו/או התחייבויותיהם על פי התנאים הכללים ו/או ההסכם האישי או תקנון ו/או מסמך אליו מפנים התנאים הכללים ו/או ההסכם האישי. כמו כן, לא יהיה בביטול ההסכם כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות ו/או התחייבות, שבאופן מפורש ו/או משתמע, תכנס לתקופה או תוקפה יימשך לאחר ביטול ו/או סיום ההסכם.
3. השירות המוענק על ידי החברה:
עם תחילת ההתקשרות בין הצדדים, שתיכנס לתוקפה רק לאחר שני תנאים מצטברים: אישור המוכר את התנאים הכללים וחתימתו על ההסכם האישי, מתחייבת החברה כדלקמן:
3.1. תספק עבור המוכר סיסמה כך שהמוכר יוכל לעדכן את החנות;
3.2. תספק את השירותים במיומנות ובאחזקה סבירים;
3.3. תעשה מאמץ סביר על מנת לתקן תקלה בשירות תוך זמן סביר. המוכר מאשר כי ידוע לו כי העברת אינפורמציה באינטרנט איננה בטוחה לחלוטין, ותמיד יש סיכון כי המידע באמצעים אלקטרוניים לא יגיע ליעדים הרצויים, או שיגיע מאוחר מהמתוכנן, בנסיבות שאינן תלויות בחברה ו/או בשליטתה, והחברה לא תוכל לספק את השירותים בשל כשלים טכניים, ועל כן מאשר המוכר כי במקרים אלו לחברה לא תהייה אחריות מכל סוג שהיא על נזקים/הפסדים/הוצאות מכל סוג שהוא, עקיפים או ישירים, שייגרמו או עלולים להיגרם למוכר.
3.4. החברה שומרת על הזכות לשנות ו/או לתקן את השירותים בכל זמן נתון. כל שינוי ו/או תיקון יהיה כפוף לתנאים הכלליים.
3.5. האתר מספק זירת מכירות מקוונת אשר מאפשר למוכר להציע ולמכור את המוצרים ללקוחות אשר נרשמו באתר בהתאם לתקנון הלקוח. המוכר מאשר ומסמיך את החברה כנציגתו לנהל משא ומתן ו/או לבצע מכירה ו/או רכישה של המוצרים בין המוכר לבין הלקוח באמצעות השירותים של החברה והחברה מקבלת את הסכמתה בהתאם לתנאים הכללים. על אף האמור, יובהר כדלקמן:
3.5.1. כל הסכם למכירת המוצרים ולרכישתם ייכרת בין המוכר לבין הלקוח בלבד והחברה איננה צד לכל הסכם בדבר רכישה ו/או מכירה של המוצרים.
3.5.2. החברה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק, לפקח ו/או לאשר העלאת מוצרים חדשים ו/או עדכון ו/או הסרה של מוצרים קיימים על ידי המוכר;
3.5.3. המוצרים אשר מפורסמים על ידי המוכר באתר אינם בבעלות החברה ו/או בחזקתה;
3.6. המוכר מאשר כי לחברה יש שיקול דעת בלעדי להזמין או לבחור מוכרים אשר יקבלו שירותים ממנה.
3.7. האתר מאפשר ללקוחותיו לשלוח משוב. אפשרות זו עשויה להיות מנוהלת ו/או מופעלת על ידי צד שלישי שייבחר על ידי החברה (להלן: הצד השלישי). שימושו של המוכר בשירותים ובאתר מהווה הסכמה, בין היתר, לאמור להלן:
3.7.1. החברה ו/או הצד השלישי, יכולים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפרסם בדף הרלוונטי למוצר ו/או למוכר באתר ו/או באתר של הצד השלישי את המשוב של הלקוח ביחס למוכר ו/או למוצר שסיפק המוכר למשך תקופה בלתי מוגבלת.
3.7.2. החברה תאפשר למוכר להגיב למשוב שלישי שניתן על ידי לקוח, והחברה ו/או הצד השלישי יציגו את תגובת המוכר באופן בולט וסמוך באופן סביר למשוב הלקוח כפי שפורסם. המוכר מצהיר ומתחייב כי הוא לא ייצור קשר עם הלקוח באופן ישיר, בין באמצעות האתר ו/או האזור האישי של המוכר באתר ו/או בכל דרך אחרת, בקשר עם כל משוב שניתן על ידי לקוח.
3.7.3. המוכר מתחייב לוודא כי התגובה שתינתן על ידו נכונה ומדוייקת ואיננה מטעה או בלתי הולמת, ולא מכילה ביטויים או מילים שעשויים להיחשב כפוגעניים, משמיצים או בלתי חוקיים.
3.7.4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לתקן ו/או לסרב לפרסם תגובה שהחברה ו/או הצד השלישי סבורים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, כי היא פוגענית, משמיצה ו/או בלתי חוקית ו/או בכל דרך שהיא בלתי הולמת.

4. התחייבויות המוכר:
4.1. המוכר מצהיר כדלקמן:
4.1.1. המוכר אוגד ו/או יוסד כדין בישראל וכי יש לו כתובת רשומה בישראל;
4.1.2. המוכר מתחייב להקים ולתחזק גישה לאינטרנט ולהחזיק בכל מכשיר לצורך גישה לאינטרנט על חשבונו. כמו כן, המוכר מתחייב כי כל הציוד ו/או התוכנה שהוא משתמש בה נרכשו כדין ומותקנת בהם תוכנת הגנה מפני וירוסים;
4.1.3. המוכר מתחייב כי יעשה את כל שדרוש על מנת שהמידע שמועבר באופן אלקטרוני לחברה ולאתר איננו מכיל וירוסים;
4.2. יובהר כי לחברה אין כל קשר ו/או אחריות לאספקה ו/או תמיכה ו/או אחזקה בחומרה ו/או בתוכנה של המוכר, לרבות אלו שנעשה בהם שימוש לצורך כניסה לאתר או לביצוע התחייבויותיו על פי התנאים הכללים ו/או ההסכם האישי, והאחריות בגין האמור רובצת על כתפיו של המוכר בלבד.

5. אבטחת מידע:
5.1. המוכר מצהיר ומתחייב לשמור על כל המידע ו/או הסיסמאות בסודיות ולהגן מפני שימוש בלתי ראוי ו/או בלתי מורשה בו.
5.2. המוכר מתחייב כי לא יעביר סיסמאות ו/או מידע סודי לצד שלישי שאיננו מורשה, וכי ינקוט בכל צעד ויעשה כל פעולה על מנת להגן על סיסמאות ו/או מידע סודי אחר משימוש על ידי צדדים שלישיים ו/או משימוש בלתי נאות ו/או מורשה בהם.
5.3. כמו כן, המוכר יעדכן את החברה באופן מיידי ככל איבד סיסמה ו/או מידע סודי אחר ו/או שיש לו חשש כי הסיסמה או מידע סודי אחר נחשפו ו/או עלולים להיחשף לצד שלישי ו/או שנעשה בהם שימוש ו/או עשוי להיעשות בהם שימוש ללא הרשאה.
5.4. החברה תהייה רשאית להחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השימוש של המוכר באתר, לתקופה זמנית, אם היא סבורה כי הופרו הוראות סעיף 6 על תתי סעיפיו או כי המוכר עלול להפר את הוראות סעיף 6. ככל שהחליטה החברה לממש את זכותה, תודיע למוכר אודות הפסקת שימוש באתר ובדבר התקופה בה מופסק שימושו באתר, ותודיע לו על הפעולות שעליו לנקוט על מנת שיוכל להשתמש בשירותים. ככל שלא יעשה כן המוכר, תוך התקופה שתוקצה לו בהתאם להודעת החברה, מחדלו יהווה הפרה יסודית של ההסכם.

6. החנות של המוכר:
6.1. לחברה שיקול דעת בלעדי ביחס לעיצוב האתר (וכל חלק מחלקיו), מראהו ותוכנו. כמו כן, החברה תקבע באופן בלעדי הכללה, הצבה, מיקום וכל הצגה אחרת של המידע והתוכן של המוכר (ובכלל זאת לחברה שיקול דעת בלעדי ביחס להסרת מידע ביחס למוכר מהאתר בכל נקודת זמן בתקופת ההסכם), ושומרת את הזכות להסיר מוצר מהאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.2. המוכר מתחייב לתחזק את החנות שלו ואת תצוגת מוצריו ברמה גבוהה ובהתאם להנחיות שתינתנה על ידי החברה מפעם לפעם ולפועל בהתאם להוראות החברה. ככל שהמוכר לא יעשה כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר/לנתק/להשבית עמוד/ים של מוצר/ים ולהפעיל אותם מחדש לאחר שהמוכר יעמוד בסטנדרטים הנקבעים על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.3. המוכר מתחייב לספק מידע ופרטים הדרושים ללקוח לשם רכישת המוצרים, כאשר אלו נכונים, מדוייקים ושלמים.
6.4. המוכר מתחייב שלא לספק מידע שהוא שגוי ו/או מטעה ו/או פוגעני, מגונה, פורנוגרפי, מאיים, משמיץ ו/או בלתי ראוי בכל דרך ואופן, וכי המידע מכל סוג שהוא שהמוכר מספק אינו מהווה של זכויות יוצרים, חובת סודיות, חובת פרטיות, קניין רוחני או כל זכויות אחרת של צדדים שלישיים.
6.5. המוכר מתחייב שאיננו מעורב, בכל אופן ודרך, בתרמית, זיוף ו/או גניבה של המוצרים;
6.6. המוכר מתחייב שאיננו מפר כל חוק או רגולציה ו/או מדיניות ו/או התחייבות;
6.7. המוכר מתחייב שלא לפגוע, במישרין ו/או בעקיפין, בשמה הטוב של החברה ו/או של האתר;
6.8. המוכר מתחייב שלא ליצור, או להיות במצב בו עלולה להיווצר, חבות לחברה או לגרום לחברה ו/או למוכרים אחרים להפסד.
6.9. המוכר מתחייב שלא לגרום, במישרין ובעקיפין, לגרום לחברה ו/או לאתר הפרעה ו/או מניעה לקיים את פעילותם.
6.10. המוכר לא יפרסם באתר את פרטי ההתקשרות עימו, ובכלל זה: אתר אינטרנט, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכתובת.
6.11. המוכר רשאי לתקן ו/או לעדכן מידע אודות המוצרים המוצגים באתר ואחראי לעיצוב, יצירה, ניהול ותיקון של גרפיקה /או תמונה של המוצר, והכל בהתאם להתחייבויותיו כפי המפורט בתנאים הכללים.
6.12. המוכר יפרסם מידע מדוייק אודות זמינות מוצרים, והמוכר מתחייב כי ככל שמוצר מסויים אזל ולא ניתן לאספקה, תוך 48 שעות, יעדכן כי המוצר איננו זמין ו/או אזל מהמלאי ולא יאפשר ללקוח להזמינו.
6.13. אם לקוח ביצע הזמנה של מוצר, ומתברר כי המוצר אזל מהמלאי ו/או שלא ניתן לבצע את אספקתו ללקוח תוך 48 שעות, החברה תהייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות מהמוכר קנס מהמוכר. את הקנס תהייה רשאית לגבות החברה באמצעות קיזוז מכל כספים המגיעים למוכר, בגין מכירה זו ו/או בגין מכירות אחרות של המוכר.
6.14. המחירים אשר יציג המוכר באתר יכללו את כל המיסים ו/או הוצאות הנובעות מהמכירה, ובכלל זה התשלום המגיע לחברה, וזאת מלבד דמי משלוח, ככל שקיימים על פי תקנון הלקוח, אשר יוצגו בנפרד.
6.16. המוכר יסווג כל מוצג תחת קטגוריה ו/או קטגוריות שמתאימות למוצר, ולחברה יש את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לגרוע קטגוריה/ות, כך שהמוצר יהיה תחת הקטגוריה שמתאימה באופן המיטבי למוצר.
6.17. המוכר לא יעשה שימוש במילים מסחריות ושיווקיות ו/או בטכניקה דומה לתיאור המוצר על מנת למשוך תשומת לב (למשל, אך לא רק: המוצר הכי נוח, המוצר הכי משתלם, מוצר השנה, וכיו"ב).
6.18. המוכר ימלא אחר כל הדרישות החוקיות, תקנות, רגולציה ביחס לייצור, שיווק ואישור של המוצרים אותם הוא מוכר, ויצרף למוצר כל פירוט או מידע הנדרש על פי החוק.
6.19. המוכר יודיע לחברה באופן מיידי על כל פגם במוצר או חשש לקיומו של פגם במוצר, או על כל טענה שהועלתה בקשר עם פגם במוצר ו/או כל מחדל של המוכר להבטיח כי המוצרים תקינים או מאושרים בהתאם לחוק.
6.20. המוכר מאשר כי החברה איננה אחראית לכל פגם במוצר ו/או כל נזק שייגרם ו/או עלול להיגרם ממוצר הנמכר על ידי המוכר באתר ומתחייב לשפות את החברה בגין כל עלות, הוצאה, קנס, נזקים ו/או הפסדים, ישירים ו/או עקיפים, הנובעים מהמוכר ו/או המוצר, בין אם ישולמו על ידי החברה במסגרת פשרה ו/או פסק דין, וכן מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה, משפטית או אחרת, שתגרם לחברה על מנת להתגונן מפני טענות שיועלו נגדה בקשר עם המוצר ו/או המוכר (ובכלל זה עלויות סבירות בגין ייצוג משפטי). החברה תודיע למוכר בזמן סביר לאחר ידיעתה בדבר העלאת טענה נגדה ו/או הגשת תביעה נגד המוכר בגין ו/או בקשר עם המוצר.
6.21. המוכר ידאג לבטח, על חשבונו, את פעילותו העסקית. המוכר יספק לחברה, על פי דרישתה, כל מידע שהיא דורשת ביחס להיקף הביטוח או כל אסמכתא רלוונטית לקיומו של ביטוח.
6.22. המוכר יפעל בהתאם להוראות החברה ביחס להוראות הנוגעות להחזר של מוצר והחברה שומרת על זכותה לנקוט צעדים להחזרת המוצר, ותמסור על כך הודעה למוכר, והמוכר מתחייב לסייע לחברה בכל הנדרש.
6.23. המוכר מתחייב לשמור על תיעוד של ההזמנות והמוצרים.

7. התלייה ו/או ביטול של ההתקשרות:
7.1. החברה רשאית להתלות את ההתקשרות ו/או לבטל אותה באופן מיידי במקרה של הפרה יסודית של התנאים הכללים ו/או ההסכם האישי ו/או בכל מקרה בו לחברה יש חשד סביר כי המוכר לא ממלא אחרת הוראות התנאים הכללים ו/או ההסכם האישי.

8. הזמנות ויחסים בין המוכר לבין הלקוח:
8.1. המוכר מאשר ומסכים כי עם קבלת הזמנה באזור האישי, נכרת הסכם בין החברה, המוכר והלקוח. ההסכם בין המוכר לבין הלקוח משתכלל כאשר החברה (אשר פועל כנציגה של המוכר לעניין זה) שולחת אישור הזמנה ללקוח באמצעות מייל ו/או בכל דרך אחרת שתוסכם בין החברה לבין הלקוח, ולחברה אין כל אחריות או חובה לביצוע תוכן ההזמנה. המוכר מצהיר ומאשר שההסכם בינו לבין הלקוח כולל את הוראות תקנון הלקוח, הודעת אישור ההזמנה והפרטים המופיעים בדף העמוד של המוצר והוא מתחייב לקיים אחר כל הוראות המסמכים הנ"ל.
8.2. המוכר מצהיר ומסכים כי מועד הזנת ההזמנה לאזור האישי שלו הינו המועד בו קיבל המוכר את ההזמנה, והמוכר מתחייב לבדוק ולהתעדכן באזור האישי בתדירות גבוהה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח למוכר הודעת דואר אלקטרוני בדבר קיומה של הזמנה חדשה, אך המוכר מצהיר ומסכים כי אינו מסתמך על הודעה זו ואין בה כדי לגרוע מהתחייבותו לבדוק את האזור האישי שלו ולהתעדכן בהזמנות חדשות.
8.3. מייד עם קבלת ההזמנה, ותוך יום עבודה אחד בלבד, וככל הניתן תוך 24 שעות, מהזנת ההזמנה לאזור האישי, לאשר את קבלת ההזמנה באמצעות אישור אריזת המוצר באזור האישי.
8.4. עם הזנת ההזמנה לאזור האישי של המוכר, עליו למלא אחר ההזמנה בהקדם ככל הניתן ובכל מקרה לא יאוחר מ – 24 שעות ממועד הזנת ההזמנה באזור האישי של המוכר. מייד כאשר ההזמנה מוכנה ו/או כאשר ידוע למוכר מועד השלמת ההזמנה (המוקדם מביניהם) יאשר המוכר באזור האישי כי המוצר המוכן. עם אישור המוכר כי המוצר מוכן, תועבר ההודעה לחברת השליחויות.
8.5. המוכר יארוז עם המוצר כל חומר ו/או פריט שיסופקו לו על ידי החברה ועל פי דרישתה. המוכר לא יארוז ו/או יעביר יחד עם המוצר חומר פרסומי מכל סוג שהוא של המוכר.
8.6. המוכר לא ייצור כל קשר ישיר עם הלקוח, למעט קשר המותר על פי תקנון זה באמצעות האתר (למשל, כתיבת תגובות לביקורות).

9. קניין רוחני של החברה:
9.1. המוכר מאשר ומסכים כי מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן) בשמה של החברה, לוגו או במותג שלה הן של החברה בלבד, ומסכים כי הוא רשאי לעשות שימוש בשם של החברה ו/או בלוגו ו/או במיתוג שלה בחומר שיווקי, אריזות או בדרך אחרת, בין באופן פיזי ובין באופן אלקטרוני, בהתאם לתנאים המפורטים להלן, או בכפוף לקבלת הסכמה בכתב מראש מהחברה.
9.2. קניינה הרוחני של החברה בשירותים ו/או בתוכנה ו/או במסמכים הם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלותה של החברה ללא הגבלת זמן.
9.3. כל קניין רוחני שנוצר על ידי החברה במהלך תקופת ההסכם יהיו בבעלות החברה.
9.4. החברה מעניקה לחברה הרשאה שאיננה בלעדית, בלתי ניתנת להעברה ובת-ביטול, וכל עוד ההתקשרות בין הצדדים בתוקף לעשות שימוש בתוכנה ו/או במסמכים על מנת לעשות שימוש בשירותים, ולמטרה זו בלבד. יובהר כי אין באמור, ו/או בכל הוראה בתנאים הכלליים, כדי להעניק למוכר הרשאה או זכות מכל מין וסוג לעשות שימוש בקניינה הרוחני של החברה, אלא אם צוין במפורש בתנאים הכלליים.
9.5. המוכר לא יהיה רשאי לעשות שימוש בתמונות של מוצרים אשר צולמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה. ככל שהמוכר יעשה שימוש בתמונות של מוצרים כאמור, ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש, החברה שמורת לעצמה את הזכות לגבות תשלום מהמוכר עבור שימוש בתמונות אלו.

10. קניין רוחני של המוכר:
10.1. המוכר מאשר כי הוא הבעלים בזכויות הקניין הרוחני במוצר ו/או בכל הקשור עימו (ולרבות מידע ביחס למוצר ו/או למוכר), וכן הינו הבעלים בזכויות הרוחני ביחס לכל תמונה ו/או לוגו שהוא מספק ו/או מעלה לאתר ו/או בעל רישיון לעשות שימוש בקניין הרוחני הנ"ל.
10.2. המוכר מצהיר כי ייצור המוצרים ו/או שיווקם למכירה באמצעות האתר, וכן השימוש בקניין הרוחני המפורט בסעיף 11.1 לעיל, לא יהווה הפרה של זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של צד שלישי, ולצד שלישי לא תהייה טענה כלפי החברה ו/או האתר בקשר עם שימוש קניינו הרוחני באתר.
10.3. המוצרים המוצגים באתר על ידי המוכר אינם העתק או זיוף של מוצג, מעצב או יצרן אחר.
10.4. המוכר מאשר לחברה לעשות שימוש בתוכן המוצג על ידו באתר, לצורך תוכן באתר ו/או פעילות שיווקית הנוגעת לאתר ו/או למוכר.
10.5. המוכר ישפה את החברה בגין כל נזק, חבות, הוצאה ו/או הפסד ביחס לטענה ו/או תביעה בגין שימוש המוכר ו/או פרסום המוכר באתר תוך הפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים של צד שלישי (להלן: הפרת הקניין הרוחני).
10.6. בכל מקרה של הפרת קנין רוחני, המוכר יבצע באופן מיידי וללא כל דיחוי, על חשבונו, שינויים, תיקונים או התאמות על מנת שתתוקן הפרת הקניין הרוחני.
10.7. החברה תהייה רשאית לבצע בעצמה להתגונן מפני תביעה ו/או טענה בגין הפרת הקניין הרוחני ואו להתפשר על פי שיקול דעתה הבלעדי. המוכר יסייע לחברה ככל שדרוש בכל הליך, מכל סוג שהוא.
10.8. החברה תהייה רשאית לדרוש מהמוכר להתגונן מפני טענה ו/או תביעת בגין הפרת הקניין הרוחני. המוכר לא רשאי להודות באחריות או להתפשר או לנסות להתפשר בגין טענה כאמור, אלא בהסכמה מפורשת בכתב של החברה.
10.9. המוכר מעניק לחברה זכות בלתי מוגבלת בזמן, בת – ביטול ובלתי מוגבל בזמן, לעשות שימוש, לחשוף או לספק מידע, תגובות או תמונות שסופקו על ידי המוכר לחברה לכל מטרה שהיא. המוכר מוותר על זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני במידע הנ"ל ו/או להתנגד לשימושה של החברה במידע הנ"ל, בכל אופן שהוא.
10.10. הוראות סעיף 10 על תתי סעיפיו תהיינה תקופת גם לאחר ביטול ו/או סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא.

11. שיווק וקידום מכירות:
11.1. החברה רשאית לערוך פעולות שיווק וקידום מכירות (להלן: פעולות השיווק)בכל חלק של האתר, של מוצר של המוכר ו/או של מוצר של מוכר אחר. החברה תישא בעלות פעולות השיווק, ולחילופין כאשר החברה מציעה למוכר לשלם לחברה עבור ניהול פעולות השיווק, המוכר יעדכן את החברה בכתב אם הוא מעוניין.

12. חיובים ועלויות:
12.1. החיובים והעלויות יהיו מורכבים מדמי שירות ודמי החזרה, כהגדרתם להלן.
12.2. המוכר ישלם את כל העלויות והחיובים כפי שמוסכם בינו לבין החברה בהסכם האישי.
12.3. המוכר מאשר ומסכים כי לא מוקנית לו זכות לבצע קיזוז, הפחתה, ניכוי מכספים המגיעים לחברה מהמוכר ו/או לא קיימת לו זכות עיכבון.
12.4. ככל שהמוכר חב לחברה כספים, ולא שילם אותם תוך 7 ימים מיום קבלתם ו/או מיום היווצרות החבות ו/או מיום קבלת דרישה בכתב מהחברה (לפי המאוחר) יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, והחברה תהייה רשאית לבטל את ההתקשרות בין הצדדים ו/או לבטל הזמנה ו/או להתלות את ההתקשרות עד לפירעון החוב.
12.5. "דמי השירות" – ייקבעו בהסכם האישי בין החברה למוכר, כאשר בפני הצדדים שתי אפשרויות לתשלום דמי השירות: (1) "מסלול שותפים" – דמי השירות מחושבים על בסיס שיעור ממחיר המכירה של המוצר כמוסכם בהסכם האישי בתוספת דמי משלוח עבור על מוצר והכנסת המוכר שווה למחיר מכירת המוצר בניכוי דמי השירות ובניכוי דמי משלוח; (2) "מסלול קטלוג" – המוכר מספק לחברה קטלוג של המוצרים ומחירו של כל מוצר, כפי שייקבע על ידו ויהיה סופי ובלתי ניתן לשינוי, אלא אם החברה נתנה את הסכמתה בכתב. דמי השירות יהיו ההפרש בין מחיר המכירה בפועל לבין מחיר המוצר בקטלוג, והמוכר יהיה זכאי לקבל את מחיר המוצר כפי שמופיע בקטלוג שסיפק לחברה.
12.6. החברה תספק למוכר שירות גבייה, וכל תשלום שיבצע הלקוח יבוצע באמצעות החברה בלבד. החברה תנכה את דמי השירות המגיעים לה מכל תשלום שיועבר לה על ידי הלקוח בצירוף כל עלות או הוצאה אחרת המגיעה לה בהתאם לתנאים הכללים ו/או בהתאם להסכם האישי.
12.7. התשלום ייגבה מהלקוח בעת ההזמנה, והמוכר מסכים כי לא תהייה לו כל טענה כלפי הלקוח עם ביצוע התשלום לחברה, וככלל המוכר מאשר כי לא ינקוט בכל הליכים או פעולות לגביית תשלום מהלקוח, אלא אם ניתנה הסכמת החברה בכתב.
12.8. התשלום שנגבה על ידי החברה מהלקוח, יועבר לידי המוכר על פי תנאי התשלום בהסכם האישי.
12.9. "דמי החזרה" – על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (ובכלל זה – מוצר פגום, חוסר שביעות רצון, אי התאמה ועוד) תאפשר החברה ללקוח להחזיר את המוצר ולקבל את כספו חזרה במלואו. במקרה כאמור, המוכר ישלם לחברה דמי החזרה שיהיו שווים לסכום ששולם לו בפועל עבור כל מוצר (כלומר, מחיר המכירה בניכוי דמי השירות). למען הסר ספק יובהר כי דמי החזרה, ככל שיוטלו, ייגבו בנוסף למשלוח בגין החזרת המוצר.
12.10. יובהר כי דמי משלוח עבור כל מוצר יחולו על המוכר, בגין כל עסקה ו/או החזרה ו/או בכל נסיבה אחרת, והמוכר יישא בכל משלוח של מוצר של המוכר.
12.11. המוכר מסכים ומאשר כי לחברה זכות לקזז, לעכב, לנכות כל תשלום המגיע לה מהמוכר, בין היתר בשל דמי החזרה, מכל תשלום המגיע ו/או שיגיע למוכר, מכל עסקה ו/או מכל מכירת מוצר שאיננה נובעת מהעסקה נשוא דמי ההחזרה.
12.12. המוכר יספק לחברה פרטים מדוייקים של חשבון הבנק שלו לשם העברת הכספים אליו, וכל שינוי בפרטי חשבון הבנק ייעשה בידי המוכר בכתב, והמוכר יוודא כי החברה קיבלה את הודעת בדבר השינוי.
13. החזרים:
13.1. כל בקשה להחזרת מוצר וקבלת החזר כספי תנוהל בין הלקוח לבין החברה בלבד.
13.2. על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, היא רשאית לקבל בקשתו של לקוח להחזרת מוצר וקבלת החזר כספי, ומייד עם היעתרותה לבקשת הלקוח תודיע על כך למוכר, ועם איסוף המוצר ו/או קבלת המוצר במשרדי החברה ו/או במיקום אשר ייקבע על ידה, יתבצע על ידי החברה זיכוי כספי של הלקוח.
13.3. התנאים והמדיניות להחזרת מוצרים מפורטים בתקנון הלקוח, והמוכר מאשר כי קרא את תקנון הלקוח ומסכים לכל הוראותיו. אולם, על אף האמור בתקנון הלקוח, המוכר מאשר ומסכים כי לחברה שיקול דעת בלעדי להיעתר לבקשת לקוח להחזרת מוצר וקבלת החזר כספי, בתנאים החורגים מאלו הקבועים בתקנון הלקוח.
13.4. דמי השימוש ששולמו ביחס למוצר שהוחזר וניתן זיכוי בגינו יוחזרו למוכר, והחברה רשאית לנכות מדמי השימוש דמי ביטול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ודמי השימוש בניכוי דמי הביטול ובניכוי עלויות המשלוח של המוצר יושבו לידי המוכר.
13.5. המוכר מאשר ומסכים כי ללקוח ניתנת אפשרות לבקש להחזיר את המוצר ולהזמין מוצר חדש במקומו. דמי השימוש שייגבו במקרה כאמור יהיו על בסיס מחירו של המוצר החדש, והחברה תשלם למוכר את ההפרש בין דמי השימוש שנגבו עבור המוצר שהוחזר לבין דמי השימוש שנגבו עבור המוצר החדש שיסופק, לאחר שיסופק ללקוח בפועל.
13.6. המוכר מאשר ומצהיר כי התחייבויות המוכר לאספקת מוצר ללקוח, ובפרט המועדים לאספקה, יחולו גם ביחס אספקת המוצר החדש ללקוח.
13.7. המוכר מאשר ומסכים כי ההחזר הכספי ללקוח יתבצע באמצעות החברה. המוכר מסכים ומאשר כי החברה רשאית לקזז את הכספים מכל תמורה המגיעה למוכר, מכל מכירת מוצר אחר ו/או מכירת לכל לקוח אחר.
14. משלוח ואריזה:
14.1. החברה תספק למוכר אריזות שהן בלבד ישמשו את המוכר בכל מכירה באמצעות האתר. המוכר מתחייב כי לא ייעשה שימוש באריזות לצרכים אחרים.
14.2. כל המוצרים אשר נשלחים על ידי המוכר ייארזו כהלכה כך שימנעו באופן סביר גרימת נזק למוצר.
14.3. המוכר מאשר כי ידוע לו כי לא נגבים מהלקוח דמי משלוח עבור ההזמנה, אך באפשרות החברה לשנות את החלטתה, וככל שתעשה כן יוכל לראות שינוי זה בתקנון הלקוח ו/או בחיוב הלקוח כפי שמופיע באזור האישי של המוכר.
14.4. המוכר מאשר ומסכים כי החברה תנהל תחתיה את משלוח המוצרים מהמוכר ללקוח, והיא רשאית לגבות מהמוכר דמי משלוח.
14.5. במקרה של החזרת המוצר, יוחזר המוצר למשרדי החברה והמוכר מאשר ומסכים כי הוא יבצע את איסוף המוצר שהוחזר ממשרדי החברה.

15. סודיות:
15.1. בהסכם זה "מידע" – כל רעיון, מידע, סוד מסחרי, פיתוח, תכנון, תהליכים, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תיאורטיים, מעשיים ו/או אחרים השייכים לחברה, הנוגעים לו ו/או הקשורים לו, בין במישרין ובין בעקיפין.
15.2. הצדדים מתחייבים לשמור על המידע בסודיות מלאה, לא להעבירו לאחר, ולמנוע מחדל של גילויו על ידי אחר, לחסום גישה למידע ולאבטח אותו כראוי ולא להעביר את המידע לאחר, לרבות באמצעות גוף אחר שבשליטת הצדדים ו/או בניהולם.
15.3. התחייבויות הצדדים לשמירה על סודיות המידע נכון גם לגבי כל עובדיהם של הצדדים, ספקיהם וכל העובדים עימם ו/או מטעמם, וכן גם בני משפחתם. ההתחייבות היא גורפת כך שהמידע לא יועבר לצד שלישי ולא ייעשה בו שימוש, אלא למטרות המוגדרות בתנאים הכללים ובהסכם האישי. כמו כן, מתחייבים הצדדים לעדכן את החברה בדבר על הפרה של סעיף הסודיות ו/או חשש כי מידע הגיע לידי גורם בלתי מורשה.
15.4. הוראות התנאים הכללים ביחס לסודיות אינן מוגבלות בזמן, ותחולנה גם לאחר סיומו של ההסכם, ביטולו ו/או פקיעתו מכל סיבה שהיא.
16. העדר אחריות:
16.1. החברה לא אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, להפסד רווח ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, בקשר להתקשרות הצדדים בתנאים הכללים ובהסכם האישי ו/או בשימוש של המוכר באתר, ולא תישא בכל אחריות מכל סוג שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל מעשה ו/או מחדל של המוכר כלפי לקוח ו/או כלפי צד שלישי בקשר עם התנאים הכללים ו/או ההסכם האישי ו/או שימוש באתר.
17. כללי:
17.1. המוכר אינו רשאי למנות ו/או להתקשר עם צד שלישי, קבלן ו/או יועץ לצורך ביצוע התחייבויותיו כלפי החברה ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לצד שלישי, אלא אם קיבל את הסכמתה הכתובה בראש של החברה.
17.2. הסכם זה הוא לא חוזה לטובת צד שלישי, וצד שלישי לא יוכל לאכוף אותו, אלא הצדדים בלבד.
17.3. החברה שומרת על זכותה לשנות, לבטל ו/או להתלות את הוראות התנאים הכללים, חלקם או כולם (מבלי שהחברה תישא באחריות לכל תוצאה, מכל סוג שהוא, בגין האמור) אם נמנע ממנה להפעיל את עסקיה ו/או לבצע את פעילותה ו/או לקיים את התחייבויותיה, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה, ובכלל זה כח עליון, שריפה, שיטפון, נזקים חמורים ממזג אוויר, מלחמה או טרור, העדר תשתית אינטרנט, מחלוקות מסחריות ו/או משפטיות ו/או חקיקה ו/או תקינה. אם אירוע כנ"ל נמשך מעל 30 ימים, כל צד יהיה זכאי להודיע בכתב על סיום ההסכם.
17.4. אי עמידת צד כלשהו על קיום תנאי או תנאים כלשהם מתנאי התנאים הכללים בכל זמן שהוא, במעשה, במחדל, בכתב או בע"פ, לא תהווה ולא תתפרש כוויתור מצידו על מילוי כל תנאי או תנאים כלשהם מתנאי הסכם זה ע"י המייסדים האחרים להסכם.
17.5. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות התנאים הכללים אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם, אלא אם כן ביטול אותה הוראה פוגם במהות ההסכם.
17.6. הודעות הצדדים מכוח התנאים הכללים האישי תעשנה בכתב, למעט אם קיימת הוראה ספציפית אחרת (למשל, בעניין התראה בדבר הזנת הזמנה חדשה לאזור האישי של המוכר). כתובתה של החברה היא כמפורט בפתח התנאים הכללים ו/או בתקנון הלקוח, וכתובתו של המוכר תהא הכתובת שתסופק במסגרת ההסכם האישי ו/או הכתובת הרשומה במרשם החברות ו/או במרשם האוכלוסין. כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה אצל הצד השני 72 שעות ממועד משלוח ההודעה, אם נמסרה ביד – במועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה – ביום בו נשלחה.
17.7. אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין החברה לבין המוכר ו/אועובדיו ו/או מי מטעמו יחסי עובד-מעביד, והמוכר יישאבעצמו ולבדו וישלם את כל תשלומי החובה הנובעים ו/או המתהווים מן התקבולים שמקבל מהחברה ו/או הלקוח.המוכר יישא לבדו בכל החיובים המוטלים על מעביד עקב העסקת עובדים, לרבות כל התשלומים, ההוצאות והפיצויים המגיעים לעובדים עקב יחסי עובד-מעביד, על פי כל דין ו/או נוהג ו/או הסכם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יישא המוכר בכל ההוצאות ו/או המסים ו/או האגרות ו/או תשלומי החובה ו/או כל תשלום אחר שעל מעסיק לנכות ו/או להעביר לגורם כלשהו בקשר עם עובדיו, לרבות תשלומים לביטוח לאומי ולמס הכנסה. המוכר יישא בכל ההוצאות הקשורות בכל תביעה של עובד היועץ הקשורה לעבודתו, לרבות תאונות עבודה וכיוצ"ב.
17.8. כמו כן, בין החברה לבין היועץ לא מתקיימים יחסי שליחות, ולמוכר לא תהא סמכות לחייב את החברה כלפי צדדים שלישיים בכל התחייבות שהיא, אלא על פי הרשאה מיוחדת, בכתב, מאת החברה, והוא מתחייב כי לא ייצור כל מצג אחר כלפי צדדים שלישיים.
17.9. מוסכם ומוצהר בזה, כי התמורה שתשולם למוכר ו/או מי מטעמו ונקבעה בהתחשב בכך שהמוכר אינו "עובד" ושלא יהיו לחברה בגין התקשרות עימו עלויות נוספות, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם, כך שהתמורה המוסכמת, כאמור בהסכם זה, היא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה לחברה בכל הקשור בהתקשרות עם המוכר.כן מסכימים הצדדים כי היה ותוגש כנגד החברה תביעה שעילתה קיום יחסי עובד, המוכר ישפה את החברה בגין כל הוצאה שתאלץ לעמוד בה כתוצאה מתביעה כזו.
17.10. הסכם זה ממצה את מכלול הסכמות הצדדים ביחס לעניינים המוסדרים בו, ולא תהא כל נפקות לכל משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות ומצג אשר היו, אם היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הצדדים עובר לחתימה על הסכם זה.
17.11. כל צד מצהיר כי בהתקשרות עם הצד האחר הוא איננו מסתמך על כל מצג או הבטחה (בין אם ניתנו בתום לב ו/או ברשלנות) שאינם מעוגנים בתנאים הכללים.
17.12. אין באמור בתנאים הכללים כדי לגרוע מאחריות מי מהצדדים לתרמית ו/או הונאה.
17.13. הדין החל על ההתקשרות בין הצדדים, בין מכוח ההסכם ובין מכוח ההסכם האישי, הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין הסכם זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ.